Kupní smlouva

Kupní smlouva

Uzavřením níže napsané kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil se smlouvou a že s podmínkami smlouvy souhlasí.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v „internetovém obchodě“ a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách „internetového obchodu“ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Na kupní smlouvu je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

Upozorňujeme, že bezplatné odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze do doby splnění smluvních podmínek, tzn. zaplacením celé zálohy. Po zaplacení celé zálohy již není možné od kupní smlouvy bezplatně odstoupit.
 

Kupní smlouva
uzavřená v internetovém obchodě firmy ZAM-SERVIS s.r.o.
na webové adrese www.zam-servis-testo.cz
s názvem ZAM -SERVIS -TESTO

 


I. Smluvní strany

Prodávající:

dle § 420 zak. 89/2012 Sb.
    
    ZAM - SERVIS s. r. o.
    Křišťanova 1116/14
    702 00 Ostrava - Přívoz
    zastoupen: Ing. Milan Odrihocký
    IČO: 60775866
    DIČ: CZ60775866
    Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878
    Tel.: + 420 / 556 685 111
    Fax: + 420 /556 685 425
    e-mail: zam@zam.cz
    www.zam.cz

    
Kupující:
pouze podnikatel dle § 420 zak. 89/2012 Sb.

Pro spotřebitele dle § 419 zak. 89/2012 Sb. prodej zboží z tohoto obchodu není možný a tato kupní smlouva nebude se spotřebitelem uzavřena.

Ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele se v této kupní smlouvě neuplatňují.

II. Předmět kupní smlouvy a cena

Předmět kupní smlouvy je uveden v uskutečněné objednávce internetového obchodu označené číslem.
 
Uvedená cena je určena jako nejvyšší, za kterou věc kupující zaplatí.

Není-li u věci uvedena cena, je kupní smlouva neplatná.

Nabídne-li a uvede kupující cenu ve své objednávce – nabídce k předmětu kupní smlouvy prodávající cenu věci nižší, i když je v předmětu kupní smlouvy napsána cena vyšší, je vyšší cena určena jako cena za kterou je předmět kupní smlouvy dohodnut oběma smluvními stranami. Na nabídku kupujícího je tímto odpovězeno kupní smlouvou prodávajícího.


III. Termín plnění

Je-li v nabídce prodávajícího použit termín obvyklá dodací doba, jedná se o střední dobu do kdy je předmět kupní smlouvy odevzdat kupujícímu.

Délka doby je závislá na požadovaném množství, skladových zásobách, výrobní kapacitě výrobce a datu uzavření kupní smlouvy.

Termín odevzdání předmětu kupní smlouvy kupujícímu bude určen podle termínu výrobce nebo dodavatele v době uzavírání smlouvy a v ostatních bodech odsouhlasené kupní smlouvy.

Předmět kupní smlouvy bude odevzdán prodávajícím kupujícímu do uvedeného termínu v kupní smlouvě prodávajícího za předpokladu splnění všech povinností kupujícího v uvedených termínech, jsou-li stanoveny, vycházející z této smlouvy.
 
Pokud nebudou splněny všechny povinností kupujícího v uvedených termínech, nebude termín plnění uvedený v kupní smlouvě dodržen. Nový termín plnění bude posunut minimálně o dobu prodlení mezi uvedenými termíny smlouvy závazků kupujícího a skutečnými termíny splnění těchto závazků.

Věci s uvedeným dílčím termínem budou odevzdány prodávajícím kupujícímu v uvedeném dílčím termínu. Na toto zboží bude při odevzdání vystavena dílčí faktura v rozsahu odevzdaného množství.

U osobního převzetí prodávající písemně vyzve kupujícího k převzetí věci. Po vyzvání kupujícího k převzetí věci do termínu odevzdání uvedeného v kupní smlouvě nevzniká nárok kupujícího na pokutu při nevyzvednutí předmětu kupní smlouvy po smluveném termínu.

U osobního převzetí je kupující povinen převzít věci uvedené v předmětu této kupní smlouvy do 5 pracovních dnů od dne vyzvání k převzetí předmětu kupní smlouvy. Po tomto termínu bude započítáváno skladné za každý den prodlení. Skladné je ve výši 1% bez DPH ze sumy cen bez DPH nepřevzatého předmětu kupní smlouvy za každý den uskladnění.


IV. Povinnosti a závazky kupujícího

Kupující je povinen odsouhlasit znění kupní smlouvy při procesu objednávání.

Kupující prohlašuje, že předmět kupní smlouvy odpovídá jeho potřebám a požadavkům, a že je seznámen z jeho nakládáním a použitím. Tato kupní smlouva není koupě na zkoušku.

Vznikne-li požadavek prodávajícího na zaplacení zálohy, je kupující povinen zaplatit zálohu do uvedeného data.


V. Místo plnění, odevzdání a převzetí věci

Místo plnění kupní smlouvy je v sídle prodávajícího.

Předmět této kupní smlouvy bude odevzdán prodávajícím kupujícímu s kopií dodacího listu prostřednictvím jednoho ze způsobů:

- pošty – balík do ruky prostřednictvím služeb České pošty, první přepravce.

- osobního převzetí v sídle prodávajícího.

- dopravy prodávajícím jako osobního převzetí, u tohoto způsobu je místem odevzdání a převzetí předmětu kupní smlouvy dohodnuté místo.

U osobního převzetí bude předmět této kupní smlouvy odevzdán přebírající osobě proti originální plné moci opravňující přebírající osobu k převzetí. Originál plné moci podepsaný jednatelem kupujícího zůstává u prodávajícího.

Je li dodací adresa rozdílná od adresy kupujícího, rozumí se splněním ujednání kupní smlouvy, odesláním (momentem odevzdáním a převzetím věci prvnímu přepravci), předmětu kupní smlouvy na adresu doručení.

Dodací adresa doručení předmětu této kupní smlouvy je neplatná v případě osobního převzetí v sídle firmy.


VI. Ochrana osobních údajů

Kupující odsouhlasením této kupní smlouvy při první objednávce dává svolení prodávajícímu ke zpracování jim zadaných osobních údajů.

Prodávající pro uzavření kupní smlouvy shromažďuje osobní údaje kupujícího uvedené v registračním formuláři a to v rozsahu:

Název společnosti (obchodní firma)
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Jméno a příjmení kupujícího (jednatele)
IČO - vždy povinné
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto údaje slouží především pro usnadnění dalších objednávek kupujícího (v budoucnu).

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce" a to pouze do doby před uzavřením této kupní smlouvy.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že pošle písemně na adresu prodávajícího. Na základě písemné žádosti bude registrace znepřístupněna. Uskutečněné komunikace a kupní smlouvy budou nadále archivovány.


VII. Fakturace a placení

Smluvní strany se dohodly na ceně za předmět kupní smlouvy uvedenou v předmětu kupní smlouvy.

Úhradu ceny předmětu kupní smlouvy lze provést pouze bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu dohodnutou cenu ve výši celkové ceny včetně DPH uvedené v kupní smlouvě na základě vystaveného dokladu s názvem potvrzení objednávky.

Splatnost úhrady celkové ceny je omezena na 14dnů. V případě nezaplacení celkové ceny do 14 dnů bude objednávka kupujícího stornována. Provedené platby i jejich části na stornovanou objednávku budou vráceny zpět.

Po zaplacení zálohy, bude částka zálohy odpočtena z konečné částky na vystaveném daňovém dokladu.

Pokud kupující v průběhu plnění přeruší nebo zastaví plnění, je povinen uhradit prodávajícímu doposud vynaložené náklady.

Vlastnická práva přecházejí na kupujícího až po zaplacení celé dohodnuté částky a odevzdání a převzetí věci.

Zodpovědnost za škody na předmětu dle článku II této smlouvy přecházejí na kupujícího v den převzetí předmětu.

Pokud kupující neuhradí požadovanou částku ve lhůtě splatnosti uvedenou na daňovém dokladu, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.

Pokud prodávající nesplní dohodnutý termín je kupující oprávněn účtovat pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.
Přepravní náklady od místa plnění hradí kupující.


VIII. Záruka za jakost

Je li uvedena délka záruky za jakost u předmětu kupní smlouvy, je pro každou část předmětu této kupní smlouvy (prodávané  věci) uvedena v předmětu kupní smlouvy.

Není li uvedena délka záruky za jakost u předmětu kupní smlouvy, tak délka záruky za jakost nebo délky záruky za jakost jednotlivých dílů - částí jednoho výrobku je uvedena v uživatelské příručce výrobku.

Pro uplatnění práva ze záruky předmětu této kupní smlouvy je kupující povinen dopravit kompletní věc prodávajícímu spolu s kopii dodacího listu a daňového dokladu o koupi věci včetně podrobného popisu vady a způsobu použití (zapojení, aplikace, prostředí), při kterém byla zjištěna vada. Kupující může použít formulář reklamace na internetovém obchodě pouze jako pomůcka k usnadnění sdělení popisu závady.


IX. Závěrečná ujednání

Tato smlouva vstupuje v platnost podepsáním oběma smluvními stranami v potvrzení objednávky a dnem zaplacení zálohy.
 
Platnou smlouvu nelze měnit dalším jednostranným protinávrhem. Případné změny nebo dodatky k této smlouvě musí písemně odsouhlasit obě strany.

Smlouva byla vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží jedno prodávající a jedno kupující.

V ostatních ustanoveních ve smlouvě přímo neuvedených se smlouva řídí Občanským zákoníkem ČR č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.