Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně údajů
Verze 1.0 / Stav: Květen 2018
Těšíme se z vašeho zájmu o naše webové služby zam-servis-testo.cz
Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. ZAM-SERVIS s.r.o., s.r.o. Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 5 (níže zvaný „ZAM-SERVIS s.r.o.“).
Ochranu informací a údajů svěřených podniku ZAM-SERVIS s.r.o. považujeme za část naší podnikatelské odpovědnosti. Abyste při návštěvě našich webových stránek pociťovali bezpečí, striktně při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení. Chtěli bychom vás zde podrobně informovat o našem zacházení s vašimi údaji.

1. Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?
Zodpovědnost za zpracování vašich údajů při návštěvě naší webové stránky ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů EU (ONOOÚ) nese
ZAM - SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14
702 00 Ostrava-Přívoz
IČO:60775866
DIČ:CZ60775866

Telefon:            +420 556 685 111
E-mail:              zam@zam.cz
Se všemi otázkami týkajícími se ochrany údajů v souvislosti s našimi produkty nebo využíváním naší webové stránky se kdykoli můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů. Můžete ho kontaktovat na výše uvedené poštovní adrese nebo na výše uvedené e-mailové adrese (heslo: „do rukou pověřence pro ochranu údajů”).

2. Kdy a za jakým účelem bude ZAM-SERVIS s.r.o. o vás shromažďovat údaje?
2.1. Přístupové údaje
Při každém použití naší webové stránky sbíráme přístupové údaje automaticky poskytované vaším prohlížečem k umožnění vaší návštěvy webové stránky. Přístupová data zahrnují zejména:
 • IP adresu požadujícího přístroje
 • datum a čas dotazu
 • adresu vyhledané webové stránky a dotazové webové stránky
 • údaje o použitém prohlížeči a operačním systému
 • online identifikátory (např. identifikátory přístrojů, ID relací)
 
Datové zpracování těchto přístupových dat je zapotřebí k umožnění návštěvy webové stránky a k zajištění trvalé funkčnosti a bezpečnosti našich systémů. Přístupové údaje jsou ukládány do paměti k výše uvedeným účelům, k vytváření statistických údajů o používání naší webové stránky, k rozvíjení naší webové stránky s přihlédnutím k uživatelským zvyklostem našich návštěvníků (např. při stoupajícím podílu mobilních přístrojů vyhledávajících naše stránky) a pro všeobecnou administrativní péči o naši webovou stránku. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) ONOOÚ.
V logových souborech uložené informace neumožňují přímý zpětný závěr o vaší osobě.

2.2. Navázání kontaktu
Máte různé možnosti nás kontaktovat. Patří k tomu kontaktní a servisní dotazový formulář a navázání kontaktu pomocí e-mailu. Které údaje jsou kdy sbírány, lze poznat z příslušných zadávacích formulářů. V této souvislosti zpracováváme údaje výhradně za účelem komunikace s vámi. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. Námi při použití kontaktního formuláře sbírané údaje jsou po úplném zpracování vašeho dotazu automaticky vymazány, ledaže váš dotaz ještě potřebujeme pro plnění smluvních či zákonných povinností (srv. oddíl „Kdy jsou vaše údaje vymazány?”).

2.3. Registrace na e-shopu a na Cloud ZAM-SERVIS s.r.o.
Pro naši přihlašovací oblast se můžete zaregistrovat buď na e-shopu nebo na Cloud ZAM-SERVIS s.r.o., abyste mohli využít plný rozsah naší webové stránky a Cloud ZAM-SERVIS s.r.o.. Které údaje jsou kdy sbírány, lze poznat z příslušných zadávacích formulářů. Údaje, jejichž zadání je povinné, jsme označili jako povinná pole. Registrace není možná bez těchto údajů. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ.

2.4. Objednávka na e-shopu
V rámci objednávání sbíráme povinné údaje nezbytné pro plnění smlouvy:
 • Oslovení
 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a zasílací adresa
 • Telefonní číslo
Za účelem plnění smlouvy předáváme vaše údaje zasilatelskému podniku pověřenému provedením dodávky, pokud to pro dodání objednaného zboží je nezbytné. Podle toho, kterého poskytovatele platebních služeb zvolíte, postupujeme pro realizaci plateb pro tento účel sbírané platební údaje platbou pověřenému peněžnímu ústavu a popř. námi pověřenému poskytovateli platebních služeb resp. zvolené platební službě.

Pokud ZAM-SERVIS s.r.o. poskytne plnění jako první, např. při koupi na fakturu, vyhrazuje si ZAM-SERVIS s.r.o. za účelem ochrany svých oprávněných zájmů právo opatřit si od specializovaných poskytovatelů služeb –informace o indentitě a bonitě zákazníka resp. podmínit poskytnutí určitých způsobů platby kontrolou bonity. Informace o bonitě může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (bodové hodnoty), vypočtené na základě vědecky uznaných matematicky-statistických metod a zahrnující mimo jiné i adresové údaje. Získané informace o statistické pravděpodobnosti výpadku platby používáme pro zvážené rozhodnutí o zdůvodnění, provedení nebo ukončení smluvního poměru. Vaše právem chráněné zájmy jsou zohledňovány v souladu se zákonnými předpisy.

2.5. Leták od ZAM-SERVIS s.r.o.
Máte možnost objednat si náš leták, v kterém vás pravidelně informujeme o novinkách výrobků a o akcích.
Pro objednání našeho letáku používáme takzvanou Double Opt-In metodu, tzn. že vám budeme zasílat leták e-mailem teprve tehdy, když v našem oznamovacím e-mailu kliknutím na odkaz potvrdíte, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy. Pokud svou e-mailovou adresu potvrdíte, uložíme vaši e-mailovou adresu, okamžik přihlášení a pro přihlášení použitou IP adresu až do okamžiku, kdy svou objednávku stornujete. Výlučným účelem uložení do paměti je umožnit nám zasílání letáku a možnost vaše přihlášení doložit. Objednávku letáku můžete kdykoli stornovat. Příslušný odhlašovací odkaz se nachází v každém letáku. Samozřejmě k tomu také stačí sdělení na výše či v letáku uvedené kontaktní údaje (např. e-mailem nebo dopisem). Právním základem zpracování je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ.
Odhlášení z odebírání letáku je možné kdykoli, např. pomocí odkazu na konci každého letáku. Alternativně můžete svou žádost o odhlášení také adresovat na výše uvedené kontaktní údaje.

2.6. Zákaznické názory a výherní hry u ZAM-SERVIS s.r.o.
Pokud se účastníte některé z našich anket mezi zákazníky, používáme vaše údaje za účelem průzkumu trhu a veřejného mínění a optimalizace výrobků. Vyhodnocování údajů provádíme zásadně anonymizovaným způsobem pro interní účely. Pokud ve výjimečných případech názory zákazníků nejsou vyhodnocovány v anonymizované podobě, sbíráme údaje pouze s vaším souhlasem. U vyhodnocení osobních údajů je právním základem výše uvedený souhlas dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) ONOOÚ.
V rámci výherních her používáme vaše údaje k účelu výherní hry a informace o výhře. Podrobné informace naleznete v našich podmínkách účasti k příslušné výherní hře. Právním základem zpracování je smlouva o hře dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) ONOOÚ.
2.7. Další případy zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ)
Kromě toho můžeme používat vaše údaje na základě zvážení zájmů k ochraně oprávněných, zpravidla ekonomických zájmů naší společnosti nebo třetí osoby, přičemž pokud možno používáme pseudonymizované nebo anonymizované údaje. Používáme je pro následující účely:
 • kontrolu a optimalizaci efektivnosti a právní jistoty obchodních procesů
 • kontroly bonity
 • kontrolu, optimalizaci a vývoj služeb a výrobků
 • provádění reklamy (např. poštovní reklamu, retargeting), průzkum trhu a veřejného mínění
 • uplatňování právních nároků a obhajobu při právních sporech
 • detekci, zamezení a objasnění trestných činů
 • zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti našich počítačových systémů
2.8. K plnění dalších právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) ONOOÚ)
Podléháme různým právním povinnostem, např. zákonným povinnostem uchovávání záznamů ohledně obchodních podkladů a ustanovením exportního zákona.

3. Předávání osobních údajů
Pokud pro provoz této webové stránky nebo pro poskytnutí výkonu podniku skupiny ZAM-SERVIS s.r.o. nasazujeme externí poskytovatele služeb (poskytovatele hostingu, management uchazečů o místo, poskytovatele zasílacích služeb atd.) nebo pokud zpracování spadá do příslušnosti jiného podniku skupiny ZAM-SERVIS s.r.o., dostávají příslušné podniky přístup k vašim údajům jenom v rozsahu, který je k plnění jejich příslušných úkolů a funkcí nezbytný.
Pokud tyto poskytovatelé služeb a podniky skupiny ZAM-SERVIS s.r.o. zpracovávají vaše údaje mimo Evropskou unii, může to znamenat, že vaše data budou přenášena do země, která neposkytuje ty stejné standardy ochrany údajů jako Evropská unie. V tomto případě zajišťujeme, že příslušní příjemci vašich údajů zaručují smluvně nebo jiným způsobem úroveň ochrany údajů, která je rovnocenná s Evropskou unií. Můžete si vyžádat kopii těchto záruk.

4. K jakému účelu používá tato webová stránka cookie?
Používáme tzv. cookie, abychom umožnili uživatelsky příznivé využití a navigaci našimi webovými stránkami. Cookie jsou menší soubory s textovými informacemi, které jsou při vyvolání nabídky ukládány na váš pevný disk. Cookie slouží k dočasnému uložení informací – například pro statistická vyhodnocení nebo za účelem řízení spojení během návštěvy na naší webové stránce. Cookie navíc slouží k ukládání preferencí návštěvníků. Tím můžeme obsahy naší webové stránky cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tak naši nabídku pro vás optimalizovat. Pomocí cookie nemůžeme vytvořit vztah k uživatelům.

Můžete ukládání těchto cookie v systémových nastaveních vašeho prohlížeče kdykoli deaktivovat a existující cookie vymazat. Každý uživatel si může nabídku prohlédnout také bez cookie. Jestliže cookie neakceptujete, může to ovšem vést k omezení funkcí naší nabídky.
Některé z námi použitých cookie budou po konci relace prohlížeče (konec relace) automaticky zase z pevného disku vymazány (relační cookie). Kromě toho také používáme cookie, které po určitou dobu zůstanou na vašem pevném disku i po ukončení relace prohlížeče. Tyto přetrvávající cookie jsou ukládány na váš pevný disk a po stanovené době jsou prohlížečem vymazány. U cookie se může také jednat o cookie od jiných poskytovatelů.
Cookie potřebné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (např. využití nákupního košíku) jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o ukládání cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Ukládání jiných cookie (např. cookie pro analýzu vašeho surfovacího chování) je projednáno v následujících oddílech tohoto prohlášení o ochraně údajů .

5. Použití cookie a srovnatelných technologií pro analytické účely
Používáme cookie a srovnatelné technologie také pro reklamní účely. Některé přístupové údaje vznikající při využití naší webové stránky se používají pro reklamy cílené na vaše zájmy. Díky analýze a vyhodnocení těchto přístupových údajů vám můžeme na naší webové stránce a webových stránkách zobrazovat personalizovanou reklamu. To znamená reklamu odpovídající vašim skutečným zájmům a potřebám.
Právním podkladem pro zpracování údajů popsaného v následujícím oddílu je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) ONOOÚ, založeného na našem oprávněném zájmu vám poskytovat personalizovanou reklamu.
V následujícím oddílu bychom vám chtěli tyto technologie a k tomu nasazené poskytovatele blíže vysvětlit.
Ke shromažďovaným údajům mohou především patřit:
 • IP adresa přístroje,
 • datum a čas přístupu,
 • identifikační číslo cookie,
 • identifikátor mobilních přístrojů,
 • technické údaje o prohlížeči a operačním systému.
Shromažďované údaje jsou ovšem ukládány výhradně v pseudonymizované podobě, čímž nejsou umožněny žádné přímé zpětné závěry na osoby.
V následujících popisech námi použitých technologií naleznete vždy odkazy na možnosti odvolání ohledně našich analytických a reklamních opatření pomocí takzvaných Opt-Out cookie. Mějte prosím na vědomí, že po výmazu všech cookie ve vašem prohlížeči nebo pozdějším použití jiného prohlížeče a/nebo profilu musí být opět uložen Opt-Out cookie.
Níže popisujeme možnosti odporu pro naše analytická a reklamní opatření. Alternativně můžete odvolání uplatnit odpovídajícím nastavením na webových stránkách Truste, NAI, DAA nebo Your Online Choices, které poskytují možnosti hromadného odvolání pro více zadavatelů reklam. Tyto stránky umožňují poskytovatelům deaktivovat pomocí Opt-Out cookie veškeré inzeráty najednou nebo alternativně upravit nastavení pro každého poskytovatele zvlášť.

5.1. Google (Universal) Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá cookie a podobné technologie pro analýzu a optimalizaci naší webové stránky na bázi vašeho uživateského chování. V tomto kontextu získané údaje mohou být Google přeneseny na server do USA, kde pak jsou vyhodnoceny a uloženy. Google se pro případ přenesení osobních údajů do USA zavázal k dodržování EU-US Privacy Shield. Vaše IP adresa se ovšem před vyhodnocením uživatelských statistik zkrátí, aby nebyly možné zpětné závěry na vaši identitu. K tomuto účelu byl Google Analytics na naší webové stránce rozšířen o kód „anonymizeIP”, aby bylo zajištěno anonymizované zaevidování IP adres.
Google zpracovává informace získané pomocí cookie k vyhodnocování vašeho využívání webové stránky, k sestavení reportů o vašich aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s využitím webových stránek a internetu.
Jak bylo uvedeno výše, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby cookie odmítal, nebo můžete zaevidování údajů vytvořených pomocí cookie a vztahujících se na použití našich webových stránek zabránit v nastavení cookie v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google. Alternativně můžete zpracování vašich údajů společností Google zamezit také tím, že si stáhnete a nainstalujete společností Google poskytnutý Browser-Add-On (nelze u mobilních koncových přístrojů).
Podrobnější informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů Google Analytics.
Ukládání cookie Google-Analytics se koná na základě čl. 6 odst. 1 píms. f) ONOOÚ. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o analýzu uživatelského chování, aby mohl optimalizovat jak svou webovou nabídku tak svou reklamu.

5.2. Visual Website Optimizer
Na naší webové stránce používáme Visual Website Optimizer (VWO). Jedná se o službu analýzy webu společnosti Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India. Tyto analýzy provádíme v souladu se zákonem o ochraně údajů a zejména nepoužíváme žádné osobní údaje. Účelem provádění těchto analýz je dozvědět se více o používání našich webových stránek, abychom mohli pro vás optimalizovat naši nabídku a její vyhledavatelnost.
Pokud nechcete, aby pomocí Visual Website Optimizer byla ukládána anonymní data o vašem využití naší webové stránky, můžete používání této služby zamítnout. Visual Website Optimizer na webové stránce nabízí odkaz, pomocí něhož můžete kliknutím shromažďování dat (Opt-Out) zamítnout. Visual Website Optimizer poté nebudou dále shromažďována žádná data. Z technické strany deaktivace vyžaduje, aby při Opt-Out byl analytickým nástrojem Visual Website Optimizer uložen cookie. Toto prohlášení Opt-Out pak platí, dokud cookie nevymažete. Opt-Out cookie je platný pouze v prohlížeči, kterým jste Opt-Out provedl. Pokud používáte naši webovou stránku z různých počítačů nebo pomocí různých prohlížečů, doporučujeme vám tudíž nastavit Opt-Out cookie pro každý počítač a prohlížeč.
Budoucí ukládání vašich anonymně shromažďovaných návštěvnických údajů můžete kdykoli odmítnout na webové stránce https://vwo.com/opt-out tím, že do příslušného pole zadáte webovou adresu. Za účelem odvolání pro všechny internetové stránky používající Visual Website Optimizer můžete alternativně na stejné stránce kliknout na odkaz „Disable VWO“. Více informací k tématu ochrany údajů naleznete na adrese: https://vwo.com/privacy-policy/.
Ukládání Visual Website Optimizer se koná na základě čl. 6 odst. 1 píms. f) ONOOÚ. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem ukazovat uživateli relevantní nabídky výrobků. To před pozadím zlepšit uživatelský zážitek na webové stránce personalizovaným způsobem.

5.3. Google AdWords Conversion-Tracking a Remarketing
Naše webové stránky využívají služby „AdWords Conversion-Tracking“ a „AdWords Remarketing“ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pomocí „AdWords Conversion-Tracking“ zaznamenáváme námi definované akce zákazníků (jako např. kliknutí na inzerát, vyvolání stránek, stahování) a analyzujeme je. „AdWords Remarketing“ používáme pro individualizované reklamy pro naše výrobky na partnerských webových stránkách Google. Obě služby k tomu používají cookie a podobné technologie. V tomto kontextu získané údaje mohou být Google přeneseny na server do USA, kde pak jsou vyhodnoceny a uloženy. Google se pro případ přenesení osobních údajů do USA zavázal k dodržování EU-US Privacy Shield.
Jestliže používáte účet Google, může Google podle nastavení ve vašem účtu Google propojit váš průběh webového a aplikačního prohlížeče s vašim účtem Google a používat informace z vašeho účtu Google k personalizování inzerátů. Pokud si toto přiřazení k vašemu účtu Google nepřejete, musíte se před vyvoláním naší kontaktní stránky z Google odhlásit.
Jak je výše znázorněno, můžete svůj prohlížeč konfigurovat tak, aby cookie odmítal. Navíc můžete v nastaveních cookie v prohlášení o ochraně údajů Google zabránit použití cookie pro reklamní účely.
Podrobnější informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně údajů od Google.

6. Použití funkcí dalších poskytovatelů
6.1. Integrovaná videa YouTube
Do naší webové stránky jsou zaintegrována videa uložená na YouTube, která lze přehrát přímo z našich webových stránek. YouTube je multimediální službou společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”), koncernové společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pro případ, že osobní údaje jsou přenášeny do USA, se Google a koncernová společnost YouTube zavázaly k dodržování EU-US Privacy Shield. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) ONOOÚ, a to na základě našeho oprávněného zájmu o integraci videových a obrazových obsahů.
Návštěvou naší webové stránky dostanou YouTube a Google informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou substránku naší webové stránky. Stane se tak nezávisle na tom, zda jste na YouTube nebo na Google přihlášený či ne. YouTube a Google používají tyto údaje pro účely reklamy, průzkumu trhu a potřebám přizpůsobeného uzpůsobení svých webových stránek. Jestliže na naší webové stránce vyvoláte YouTube když jste přihlášený na vašem profilu YouTube nebo Google, mohou YouTube a Google tuto událost navíc propojit s příslušnými profily. Pokud si toto přiřazení nepřejete, musíte se před vyvoláním naší kontaktní stránky z Google odhlásit.
Jak výše uvedeno, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby cookie zamítal, nebo můžete zaznamenávání údajů vytvořených pomocí cookie a vztahujících se na využití naší webové stránky a zpracování těchto údajů zabránit tím, že v nastaveních Google pro reklamu deaktivujete pole „Personalizovaná reklama na webu“. V tomto případě bude Google zobrazovat pouze neindividualizovanou reklamu.
Další informace naleznete v informacích o ochraně údajů Google, které platí rovněž pro YouTube.
Používání YouTube se koná v zájmu oslovující prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.
6.4. Nasazení Google Maps
Naše webová stránka používá mapovou službu Google Maps společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Aby námi používaný mapový materiál Google mohl být zaintegrován a na vašem webovém prohlížeči zobrazován, musí váš webový prohlížeč při vyvolání kontaktní stránky navázat spojení se serverem Google, který se může nacházet v USA. Google se pro případ přenesení osobních údajů do USA zavázal k dodržování EU-US Privacy Shield. Google tím obdrží informaci, že z IP adresy vašeho přístroje byla vyvolána kontaktní stránka naší webové stránky. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) ONOOÚ, a to na základě našeho oprávněného zájmu o integraci mapové služby pro navázání kontaktu.
Jestliže na naší webové stránce vyvoláte mapovou službu Google když jste přihlášený na vašem profilu Google, může Google tuto událost navíc propojit s vašim profilem Google. Pokud si toto přiřazení k vašemu účtu Google nepřejete, musíte se před vyvoláním naší kontaktní stránky z Google odhlásit. Google shromažďuje vaše údaje a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a personalizovaného zobrazení Google Maps. Můžete proti tomuto shromažďování údajů vůči Google vznést námitku.
Podrobnější informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně údajů od Google a v Přídavných podmínkách používání pro Google Maps.

7. Kdy jsou vaše údaje vymazány?
Osobní údaje zásadně ukládáme jen po dobu, po kterou to je nezbytné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, pro které jsme údaje shromažďovali. Poté údaje neprodleně vymažeme, ledaže údaje ještě potřebujeme až do vypršení zákonné promlčecí lhůty jako důkaz pro občanskoprávní nároky nebo kvůli zákonným povinnostem uchovávání záznamů.
Jako důkaz musíme smluvní údaje uchovávat ještě tři roky od konce roku, ve kterém obchodní vztahy s vámi končí. Případné nároky jsou podle zákonné regulární promlčecí lhůty promlčeny teprve v tomto okamžiku.
I poté musíme z účetnických důvodů vaše údaje částečně ještě uchovávat. Jsme k tomu povinni na základě zákonných dokumentačních povinností příp. vyplývajících z obchodního zákoníku, daňového řádu, zákona o úvěrnictví, zákona o praní peněz a zákona o obchodování s cennými papíry. Tam stanovené lhůty pro uchovávání podkladů činí dva roky až deset let.
8. Jaká práva na ochranu osobních údajů máte?
Máte kdykoli právo od nás požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů. V rámci poskytování informací vám vysvětlíme zpracování údajů a poskytneme vám přehled shromažďovaných dat týkajících se vaší osoby.
V případě, že u nás shromažďované údaje nejsou správné nebo už nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.
Můžete také požadovat výmaz vašich údajů. Pokud výmaz ve výjimečných případech z důvodu jiných zákonných předpisů není možný, budou údaje blokovány, čímž pak budou k dispozici výlučně pro tento zákonný účel.
Můžete také požadovat omezení zpracování vašich údajů, např. když se domníváte, že námi shromažďované údaje nejsou správné. Máte také právo na přenositelnost údajů, tzn. že vám na přání poskytneme digitální kopii vámi poskytnutých osobních údajů.
K uplatňování vašich zde popsaných práv můžete kdykoli využít výše uvedené kontaktní možnosti. To stejné platí, chcete-li dostat kopie záruk k prokázání přiměřené úrovně ochrany osobních údajů.
Navíc jste oprávněn proti zpracování údajů vznést námitku založenou na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) ONOOÚ. Náleží vám také právo podat stížnost u úřadu pro dohled nad ochranou údajů. Můžete toto právo uplatňovat u dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa domnělého přestupku. V České Republice je příslušným dozorovým úřadem: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
9. Právo na zrušení a právo na námitku
Podle článku 7 odst. 2 ONOOÚ máte právo jednou vůči nám udělený souhlas kdykoli zrušit. Tím pak v budoucnu nebudeme v na tomto souhlasu založeném zpracování údajů pokračovat. Zrušením souhlasu není dotčena legitimita zpracování prováděného až do okamžiku zrušení na základě souhlasu.
 
Pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) ONOOÚ, máte dle čl. 21 ONOOÚ právo, vznést proti zpracování vašich údajů námitku, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud se námitka týče přímé reklamy. V posledním případě máte všeobecné právo vznést námitku, které je pro nás závazné také bez uvedení důvodů.
 
Chcete-li vaše právo na zrušení souhlasu nebo na námitku uplatnit, stačí neformální sdělení pomocí výše uvedených kontaktních možností.

10. Bezpečnost údajů
Zajišťujeme aktuální technická opatření k zajištění bezpečnosti údajů, zejména na ochranu vašich osobních údajů proti rizikům při datovém přenosu nebo proti přístupu třetích stran. Tato opatření jsou průběžně přizpůsobována aktuálnímu stavu techniky. K zabezpečení vámi na našich webových stránkách uvedených osobních údajů používáme Transport Layer Security (TLS), který vámi zadané informace zašifruje.

11. Úprava prohlášení o ochraně údajů
Společnost ZAM – SERVIS s.r.o., IČ 60775866 se sídlem Křišťanova 1116/14, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, dále jen společnost si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti. Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, nezískává je z jiných zdrojů.

 Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (ČOI). Internetová adresa subjektu www.coi.cz.